Anunţuri în baza Hotărârii Guvernului

Anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale autorității contractante: Comuna Marca, Strada Principală, nr. 137, judeţul Sălaj, telefon 0260.679.663, fax 0260.679.778, e-mail primariamarca@yahoo.com. 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației de atribuire: Registratură – Comuna Marca, Strada Principală, nr. 137, judeţul Sălaj, telefon 0260.679.663, fax 0260.679.778, e-mail primariamarca@yahoo.com. Documentația se poate obține gratuit în urma unei solicitări prealabile. 3. a) Locul prestării serviciilor: Comuna Marca, județul Sălaj, cu satele apartinatoare Leșmir, Marca (reședința), Porț și Șumal. b) Obiectul concesionării; natura și dimensiunea prestărilor: Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru Comuna Marca, Județul Sălaj, reprezentând ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau in legătură cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii conform precizărilor din caietul de sarcini și cu respectarea legislației in vigoare, in baza art. 8 din H.G 209/2019. c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani. 4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 16.07.2024, ora 10:00. b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Comuna Marca, Strada Principală, nr. 137, judeţul Sălaj, telefon 0260.679.663, fax 0260.679.778, e-mail primariamarca@yahoo.com, cod poștal 457230. c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Limba romană. d) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 16.07.2024, ora 10:30, Comuna Marca, Strada Principală, nr. 137, judeţul Sălaj, telefon 0260.679.663, fax 0260.679.778, e-mail primariamarca@yahoo.com, cod poștal 457230. 5. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții: Conform cerințelor din documentația de atribuire. 6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: Conform cerințelor din documentația de atribuire. 7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părților terțe: Conform cerințelor din documentația de atribuire. 8. Data trimiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.05.2024 9. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații: Tribunalul Sălaj, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, cod poștal 450067, telefon şi fax: 0260.611551, e-mail: tr-salaj-reg@just.ro, Municipiul Zalău.

Proces verbal

De constare a lipsei ofertei privind concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Marca, jud. Sălaj. ⇒ Proces-verbal de constatare a lipsei de oferte privind concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Marca, județul Sălaj

REGULI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA PREPARAREA GRĂTARULUI LA ”IARBĂ VERDE”

Pentru a petrece în siguranţă clipe plăcute și relaxante în mijlocul naturii împreună cu famila și cei dragi, respectaţi următoarele reguli de apărare împotriva incendiilor: Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în zonele de agrement se face numai în locuri special amenajate, în condiţii și la distanţe de siguranţă care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi. Distanţe de siguranţă: 50 metri Păduri, lanuri de cereale: 40 metri Substanţe inflamabile și materiale combustibile: 10 metri Monitorizaţi în permanenţă arderea, deoarece, chiar și o rafală slabă de vânt ar putea modifica direcţia focului, îndreptând flăcările spre vegetaţie sau transportând scânteile incandescente la distanţe mari. Supravegheaţi continuu copiii pentru a preveni jocul acestora cu focul. Asiguraţi la locul arderii mijloace de stingere: un stingător sau o găleată cu apă. Înainte de plecare stingeţi focul și acoperiţi cenușa cu pământ. Strângeţi și depuneţi toate resturile numai în locuri special amenajate.

Măsuri minimale de prevenire a incendiilor la obiective de cult cu prilejul desfăşurării Sărbătorilor Pascale

Privind lăcașurile de cult – evitarea desfășurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare ori de execuție și interzicerea desfășurării lor în obiective care au amplasate la interior sau la exterior, schele; desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situaţia în care acestea se organizează în interior, menţinerea uşilor de pe căile de acces şi evacuare în poziţie deschisă, îndepărtarea covoarelor/mochetelor şi a mobilierului (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală şi limitarea accesului în scopul evitării supraaglomerării lăcaşul de cult; în cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn nu se va permite aglomerarea credincioşilor în interior, deoarece acestea prezintă un risc foarte mare de incendiu, au uşile de acces/evacuare de dimensiuni mici, ceea ce afectează evacuarea în caz de incendiu; efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici şi mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de iniţiere a unui incendiu; desemnarea unor persoane responsabile, cu atribuţii de supraveghere atentă pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros a activităţilor din interiorul bisericilor şi de intervenţie operativă, cu mijloace de stingere proprii (ex. stingătoare de incendiu) şi instruirea temeinică a acestora; instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbe asupra necesităţii păstrării calmului şi evacuării în ordine a lăcaşului de cult în cazul producerii unui incendiu cu menţionarea faptului că în cazul evacuării de urgenţă a clădirii, să stingă imediat lumânările; parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor şi a mănăstirilor astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie a autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranţii exteriori de incendiu. Privind spaţiile de cazare şi colecţiile muzeale instruirea de către factorii de conducere şi administratorii aşezămintelor mănăstireşti, a persoanelor cazate în spaţiile proprii mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie respectate şi privind modul concret de acţionare în situaţia producerii unor situații de urgență; Privind utilizarea lumânărilor şi a focului deschis instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbele religioase, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ţinute la distanţă de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii şi de asemenea se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze); interzicerea utilizării focului deschis, la efectuarea curăţeniei pe terenurile, în curţile lăcaşurilor de cult, precum şi în cimitirele din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activităţi se desfăşoară cu intensitate ridicată premergător Sfintelor Sărbători de Paşte.   În cazul producerii unui eventual incendiu în lăcașurile de cult se evacuează toţii enoriaşii din biserică, prin grija şi coordonarea preoţilor, utilizând echilibrat toate căile de evacuare existente, inclusiv cele din altar, acolo unde acestea există, o atenţie deosebită fiind acordată persoanelor în vârstă ori cu un grad de mobilitate redus; concomitent cu evacuarea persoanelor, se asigură prima intervenţie pentru stingerea incendiului utilizând stingătoarele de incendiu din dotare. se vor anunţa deîndată serviciile de urgenţă profesioniste la numărul de apel unic 112 şi serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al unității administrativ-teritoriale.

Anunț concesionare

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale autorității contractante: Comuna Marca, Strada Principală, nr. 137, județul Sălaj, telefon 0260.679.663, fax 0260.679.778, e-mail primariamarca@yahoo.com. 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației de atribuire: Registratură – Comuna Marca, Strada Principală, nr. 137, județul Sălaj, telefon 0260.679.663, fax 0260.679.778, e-mail primariamarca@yahoo.com. Documentația se poate obține gratuit în urma unei solicitări prealabile. 3. a) Locul prestării serviciilor: Comuna Marca, județul Sălaj, cu satele aparținătoare Leșmir, Marca (reședința), Porț și Șumal. b) Obiectul concesionării, natura și dimensiunea prestărilor: Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru Comuna Marca, Județul Sălaj, reprezentând ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii conform precizărilor din caietul de sarcini și cu respectarea legislației în vigoare, în baza art. 8 din H.G 209/2019. c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani. 4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 22/05/2024, Ora 10.00. b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Comuna Marca, Strada Principală, nr. 137, județul Sălaj, telefon 0260.679.663, fax 0260.679.778, e-mail primariamarca@yahoo.com, cod poștal 457230. c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Limba romană. d) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 22/05/2024, Ora 10:30, Comuna Marca, Strada Principală, nr. 137, județul Sălaj, telefon 0260.679.663, fax 0260.679.778, e-mail primariamarca@yahoo.com, cod poștal 457230. 5. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții: Conform cerințelor din documentația de atribuire. 6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: Conform cerințelor din documentația de atribuire. 7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părților terțe: Conform cerințelor din documentația de atribuire. 8. Data trimiterii spre publicare a anunțului de participare: 03/04/2024 9. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații: Tribunalul Sălaj, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, cod poștal 450067, telefon şi fax: 0260.611.551, e-mail: tr-salaj-reg@just.ro, Municipiul Zalău.

INFORMARE

COMUNA MARCA anunță publicul interesat asupra finalizării propunerii preliminare a Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Marca. Informațiile privind Planul Urbanistic General și motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul autorității locale Marca din sat Marca nr. 137, birou ,,Urbanism Amenajarea Teritoriului și Control Disciplina în Construcții” de luni până vineri între orele 900-1400 precum și la următoarea adresă de internet www.marcasj.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la propunerea de actualizare a planului urbanistic general în termen de 45 de zile de la data publicării prin completarea chestionarului atașat dar care se va face la sediul autorității locale Marca, din sat Marca nr. 137, județul Sălaj.