Etichetă: minimis

Informare minimis cartof 2024

Cererile de înscriere în program trebuie depuse începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și până la cel târziu data de 20 mai a anului de cerere inclusiv. ⇒ Informare minimis cartof 2024

Documente necesare minimis Tomate 2023

Documente necesare Copie BI/CI – al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal Copie a atestatului de producător – valabil până la 21 dec. 2023 Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului Dovadă cont bancar activ/trezorerie Adeverința în original care să ateste, conform înscrierilor din Registrul Agricol, aferent anului 2023, suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza orcărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză. Înscrierea în program se poate face până la data de 1 aprilie 2023. Valorificarea producției se poate face până la data de 30 iunie inclusiv.  Subvenția pentru tomate se acordă și în acest an ca ajutor de minimis pentru culturile în spații protejate – sere și solarii. Sunt vizate culturile extra-timpurii, așa că încă de la începutul anului, legumicultorii au început să pună răsadurile de roșii. Programul Tomata 2023 se derulează prin Direcțiile Agricole Județene. Aici se depun de către fermieri cererile, documentele justificatoare, iar funcționarii DAJ efectuează verificările, controalele în teren și fac plățile. Ajutorul de minimis pentru programul Tomata 2023 este stabilit la un cuantum de 3.000 de euro per beneficiar eligibil, cu o suprafață minimă de 1.000 de metri pătrați de solar sau seră și care valorifică minim 3 kilograme de roșii pe metrul pătrat.    

Ajutor de minimis

                    HOTĂRÂRE  Nr. 782/2022 din 16 iunie 2022 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”, în anul 2022 EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 601 din 20 iunie 2022     Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2021 – 2024,     Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019.     în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.     CAPITOLUL I     Dispoziţii generale     ART. 1     (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susţinerea producţiei de cartof de consum, pentru anul 2022, în cadrul Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum, în anul 2022, denumit în continuare program.     (2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.     (3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.     ART. 2     Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum – Solanum tuberosum.     ART. 3     În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol; b) autoritatea competentă – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ, şi structurile teritoriale, respectiv centrele locale/judeţene şi, respectiv, ale municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA; c) întreprindere – orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată; d) întreprindere unică – entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;     CAPITOLUL II     Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de cartof de consum     ART. 4     (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum, potrivit art. 2.     (2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) şi d), pentru culturile de cartof prevăzute la art. 2, respectiv: a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022; b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare; c) producătorilor agricoli persoane juridice.     ART. 5     (1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de cartof de consum, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre; b) să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploataţie, pe care să se găsească inscripţia “Program de susţinere a producţiei de cartof de consum, anul …………., beneficiar numărul ……………………….., Direcţia Agricolă Judeţeană …………………/a Municipiului Bucureşti”, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm; c) să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha de pe suprafaţa prevăzută la lit. b), din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere. d) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consum, în anul 2022; e) să facă dovada producţiei minime realizate, potrivit prevederilor lit. c) prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare.     (2) Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) se face până cel târziu la data de 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.     (3) Dovada valorificării producţiei de cartof prevăzute la alin. (2) o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.     ART. 6     (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5.     (2) Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha şi se plăteşte în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute

Ajutorul de minimis pentru sectorul apicol

INFORMAȚIE DE PRESĂ    HOTĂRÂRE  Nr. 716/2020 din 27 august 2020 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”  Reguli procedurale Verificarea  de către reprezentanții Direcției pentru Agricultură a listei apicultorilor cu efectivele de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2020.     Beneficiarii depun la Direcția pentru Agricultură a Județului Sălaj cererea însoțită de următoarele documente: a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 lit. a); c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică; d) dovadă cont activ bancă/trezorerie; e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei.     (5) Cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la Direcția pentru Agricultură a Județului Sălaj şi prin fax nr. 0260-614745 sau poştă localitaea Zalău str. Corneliu Coposu nr. 79/a sau în format electronic prin e-mail dadr.sj@madr.ro sau dadrsj@info-plus.ro. Verificarea sumelor rămase sau potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează de către persoana împuternicită din direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi se comunică telefonic/prin fax sau în format electronic, prin e-mail, înainte de înregistrarea cererii.     (6) În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la art. 5 deţin în exploataţie mai multe stupine care sunt situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la direcţia pentru agricultură judeţeană pe teritoriul căreia beneficiarul deţine numărul cel mai mare de familii de albine.     (7) Termenul final de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare prevăzute la alin. (4) este data de 15 septembrie 2020. Descarcă aici ⇓ ⇒CERERE editabilă pentru ajutorul de minimis 2020⇐ ⇒Declarație date personale⇐ ⇒HOTĂRÂREA Nr 716⇐

INFORMAȚII PENTRU APICULTORI!

În ședința din 17 septembrie 2019, Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se instituie schema de „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol”. Măsura se instituie întrucât familiile de albine nu au putut să beneficieze de hrană suficientă, din cauza diminuării timpului pentru cules, precum și a cantității mici de polen și nectar. Astfel, fenomenele hidrometeorologice nefavorabile care s-au manifestat pe întreg teritoriul țării noastre în perioada martie – mai 2019 au fost comunicate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de către apicultori, reprezentanții formelor asociative ale acestora și Instituțiile Prefectului. De asemenea, hărțile de monitorizare a climei din perioada martie – mai 2019, elaborate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) consemnează faptul că au existat abateri semnificative privind regimul de temperaturi și precipitații care s-au înregistrat în această perioadă de timp pe întreg teritoriul țării. Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de minimis sunt: a) apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii; b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare; c) apicultori, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii. Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis va fi în valoare de 20 lei/familia de albine, reprezentând aproximativ 48% din cheltuielile efectuate de către apicultori pentru asigurarea rezervelor de hrană, conform tehnologiei apicole. Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar respectiv şi în cele două exerciţii financiare precedente. Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data 1 martie 2019, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.251/2017; b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor județeană, respectiv a municipiului București. Termenul de depunere a cererilor şi documentelor însoțitoare este 31 octombrie 2019. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, respectiv 37.000.000 lei se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate MADR pe anul 2019. ⇓Hotărârea nr. 705 din 17 septembrie 2019 – aprobarea schemei Ajutor de minimis⇓