Etichetă: prevenire

Măsuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ Măsuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece – La exploatarea coşurilor pentru evacuarea fumului trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: Coşurile se leagă de structură la trecerea prin planşee prin dispozitive constructive în vederea asigurării rezistenţei şi stabilităţii; La străpungerea planşeelor combustibile elementele de lemn ale planşeelor trebuie să fie distanţate la cel puţin 24 cm de la faţa interioară a coşului de fum (completarea spaţiului dintre coş şi planşee se realizează cu materiale termoizolatoare incombustibile); Când coşurile sunt amplasate lângă pereţi de lemn sau alte materiale combustibile, se lasă între acestea un spaţiu de cel puţin 10 cm, protejând în acelaşi timp peretele cu materiale rezistente la foc; La traversarea podului clădirii şi la străpungerea acoperişului, feţele exterioare tencuite ale coşurilor de fum trebuie să fie la cel puţin 10 cm distanţă de elementele din lemn; În podurile clădirilor coşurile de fum se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, ca să se poată observa cu uşurinţă eventualele fisuri; În podul clădirilor şi în încăperi pardoseala combustibilă din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile; Gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă); Coşurile amplasate până la distanţa de 150 cm de coamă trebuie să depăşească coama cu 50 cm pentru învelitori incombustibile şi cu 100 cm pentru învelitori combustibile; Se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc şi focare alimentate cu combustibil solid sau lichid; Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile; Asiguraţi verificarea şi curăţarea periodică a coşurilor de fum, precum şi repararea acestora, dacă este cazul, de către personal specializat. La exploatarea mijloacelor de încălzire trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia; NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă; NU utilizaţi benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă; NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire; Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei; Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa; NU adormiţi niciodată cu focul aprins în sobă; NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile; Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi; NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu focul aprins în sobă ori cu aparatele de încălzire electrice în funcţiune; Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanţe de siguranţă faţă de gospodării, iar în condiţii de vânt, acestea se vor stinge cu apă; Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unor persoane atestate sau cumpăraţi-vă altele noi. NU folosiţi afumătoare improvizate ori amplasate în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile. Afumătoarele se confecţionează din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile şi se amplasează independent faţă de celelalte construcţii din gospodărie. Măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea instalațiilor electrice             Instalațiile electrice aferente construcțiilor se exploatează potrivit reglementărilor tehnice și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de inițiere și/sau de propagare a incendiilor.                 La exploatarea instalatiilor electrice se interzice: înlocuirea sigurantelor, releelor de protecție și a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate; racordarea unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor; supraîncărcarea instalației electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor și transformatoarelor; lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parțiale a unei instalații; folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără stecher, direct în prize; utilizarea prizelor fără prevederea dispozitivului de protecție diferențială și de limitare a puterii, amplasate la distanță mai mică de 1,00 m de materiale combustibile ori în incinta depozitelor și a magaziilor cu materiale combustibile; utilizarea receptorilor de energie electrică de tipul radiatoarelor, reșourilor, fiarelor de călcat, aerotermelor etc. improvizați și fără asigurarea măsurilor de izolare față de materialele și elementele combustibile din spațiul sau din încăperea respectivă; utilizarea lămpilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane improvizate și/sau uzate; folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile; așezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, folii de mase plastice sau altele similare; folosirea în stare defectă, uzată și/sau cu improvizatii a instalației electrice și/sau a receptorilor electrici; suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este prevazută din fabricație; introducerea în interiorul panourilor, nișelor, tablourilor, canalelor sau al tunelelor electrice a obiectelor de orice fel; depozitarea de obiecte și/sau de materiale combustibile în posturile de transformare și/sau în încaperile tablourilor generale de distribuție electrică; depozitarea sau păstrarea materialelor combustibile în apropierea posturilor de transformare și/sau în încăperile tablourilor generale de distribuție, precum și blocarea accesului la aceste încăperi cu astfel de materiale; efectuarea lucrărilor de întreținere, revizii și reparații de către personal necalificat și neautorizat.

Prevenirea incendiilor

În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile județene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu și, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituțiilor trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă: Identificarea și nominalizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condiµile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și a lipsei de precipitații, urmând a se stabili măsurile de protecție specifice. Asigurarea și verificarea zilnică a instalațiilor de stingere și a rezervelor de substanțe stingătoare. Asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare al recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră. Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, și dotarea acestora cu mijloace de primă intervenție. Restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive. Intensificarea activităților cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole și în locuri cu vegetație forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement. Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare. Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor. Prevenirea incendiilor de vegetație și miriști: În condițiile în care se obțin aprobările cerute de legislația în vigoare, arderea miriștilor se face cu respectarea următoarelor măsuri: condiții meteorologice fără vânt; parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 hectare, prin fâșii arate; izolarea zonei de ardere față de căile de comunicații, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate; desfășurarea arderii se face numai pe timp de zi; asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii; asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 hectare a substanțelor și mijloacelor de stingere; asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 hectare, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire.

Măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea instalațiilor electrice

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ MĂSURI MINIMALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SEZONULUI RECE nu utilizaţi instalaţiile de încălzire cu improvizaţii sau defecţiuni; verificarea, curăţarea şi repararea coşurilor de evacuare a fumului este o măsură de siguranţă ce trebuie luată pentru evitarea incendiilor şi a intoxicaţiilor cu monoxid de carbon; în podul imobilelor, coşurile de evacuare a fumului vor fi obligatoriu tencuite şi spoite cu var, pentru a se observa cu uşurinţă eventualele fisuri; nu folosiţi sobe cu uşiţele sau cenuşarele defecte ori care nu se închid; respectaţi distanţa de protecţie (mai mare de 0,50m), dintre sobe şi materialele combustibile; în faţa sobelor alimentate cu combustibili solizi, pardoseala combustibilă trebuie protejată cu o tablă metalică având dimensiunile de 0,70×0,50m; nu utilizaţi benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă; se interzice, indiferent de situaţie alimentarea în exces şi supraîncălzirea sobelor; cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanţe de siguranţă faţă de gospodării, iar în condiţii de vânt, acestea se vor stinge cu apă; nu folosiţi afumătoare improvizate ori amplasate în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătoarele se confecţionează din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile şi se amplasează independent faţă de celelalte construcţii din gospodărie.          Instalațiile electrice aferente construcțiilor se exploatează potrivit reglementărilor tehnice și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de inițiere și/sau de propagare a incendiilor.     La exploatarea instalatiilor electrice se interzice: – inlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a intrerupatoarelor automate cu altele necalibrate; – racordarea unor consumatori care depasesc puterea nominala a circuitelor; – supraincarcarea instalatiei electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, intrerupatoarelor, comutatoarelor, prizelor si transformatoarelor; – lasarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice, in cazul demontarii partiale a unei instalatii; – folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fara stecher, direct in prize; – utilizarea prizelor fara prevederea dispozitivului de protectie diferentiala si de limitare a puterii, amplasate la distanta mai mica de 1,00 m de materiale combustibile ori in incinta depozitelor si a magaziilor cu materiale combustibile; – utilizarea receptorilor de energie electrica de tipul radiatoarelor, resourilor, fiarelor de calcat, aerotermelor etc. improvizati si fara asigurarea masurilor de izolare fata de materialele si elementele combustibile din spatiul sau din incaperea respectiva; – utilizarea lampilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane improvizate si/sau uzate; – folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina ori a abajururilor improvizate, din carton, hartie sau din alte materiale combustibile; – asezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum carpe, hartii, folii de mase plastice sau altele similare; – folosirea in stare defecta, uzata si/sau cu improvizatii a instalatiei electrice si/sau a receptorilor electrici; – suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, daca aceasta nu este prevazuta din fabricatie; – introducerea in interiorul panourilor, niselor, tablourilor, canalelor sau al tunelelor electrice a obiectelor de orice fel; – depozitarea de obiecte si/sau de materiale combustibile in posturile de transformare si/sau in incaperile tablourilor generale de distributie electrica; – depozitarea sau pastrarea materialelor combustibile in apropierea posturilor de transformare si/sau in incaperile tablourilor generale de distributie, precum si blocarea accesului la aceste incaperi cu astfel de materiale; – efectuarea lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii de catre personal necalificat si neautorizat.  Măsuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece           La exploatarea coşurilor pentru evacuarea fumului trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: Coşurile se leagă de structură la trecerea prin planşee prin dispozitive constructive în vederea asigurării rezistenţei şi stabilităţii; La străpungerea planşeelor combustibile elementele de lemn ale planşeelor trebuie să fie distanţate la cel puţin 24 cm de la faţa interioară a coşului de fum (completarea spaţiului dintre coş şi planşee se realizează cu materiale termoizolatoare incombustibile); Când coşurile sunt amplasate lângă pereţi de lemn sau alte materiale combustibile, se lasă între acestea un spaţiu de cel puţin 10 cm, protejând în acelaşi timp peretele cu materiale rezistente la foc; La traversarea podului clădirii şi la străpungerea acoperişului, feţele exterioare tencuite ale coşurilor de fum trebuie să fie la cel puţin 10 cm distanţă de elementele din lemn; În podurile clădirilor coşurile de fum se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, ca să se poată observa cu uşurinţă eventualele fisuri; În podul clădirilor şi în încăperi pardoseala combustibilă din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile; Gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă); Coşurile amplasate până la distanţa de 150 cm de coamă trebuie să depăşească coama cu 50 cm pentru învelitori incombustibile şi cu 100 cm pentru învelitori combustibile; Se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc şi focare alimentate cu combustibil solid sau lichid; Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile; Asiguraţi verificarea şi curăţarea periodică a coşurilor de fum, precum şi repararea acestora, dacă este cazul, de către personal specializat. La exploatarea mijloacelor de încălzire trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia; NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă; NU utilizaţi benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă; NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire; Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei; Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa; NU adormiţi niciodată cu focul aprins în sobă; NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile; Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi; NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu focul aprins în sobă ori cu aparatele de încălzire electrice în funcţiune; Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanţe de siguranţă faţă de gospodării,

Măsuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

        ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ La exploatarea coşurilor pentru evacuarea fumului trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: Coşurile se leagă de structură la trecerea prin planşee prin dispozitive constructive în vederea asigurării rezistenţei şi stabilităţii; La străpungerea planşeelor combustibile elementele de lemn ale planşeelor trebuie să fie distanţate la cel puţin 24 cm de la faţa interioară a coşului de fum (completarea spaţiului dintre coş şi planşee se realizează cu materiale termoizolatoare incombustibile); Când coşurile sunt amplasate lângă pereţi de lemn sau alte materiale combustibile, se lasă între acestea un spaţiu de cel puţin 10 cm, protejând în acelaşi timp peretele cu materiale rezistente la foc; La traversarea podului clădirii şi la străpungerea acoperişului, feţele exterioare tencuite ale coşurilor de fum trebuie să fie la cel puţin 10 cm distanţă de elementele din lemn; În podurile clădirilor coşurile de fum se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, ca să se poată observa cu uşurinţă eventualele fisuri; În podul clădirilor şi în încăperi pardoseala combustibilă din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile; Gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă); Coşurile amplasate până la distanţa de 150 cm de coamă trebuie să depăşească coama cu 50 cm pentru învelitori incombustibile şi cu 100 cm pentru învelitori combustibile; Se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc şi focare alimentate cu combustibil solid sau lichid; Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile; Asiguraţi verificarea şi curăţarea periodică a coşurilor de fum, precum şi repararea acestora, dacă este cazul, de către personal specializat. La exploatarea mijloacelor de încălzire trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia; NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă; NU utilizaţi benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă; NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire; Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei; Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa; NU adormiţi niciodată cu focul aprins în sobă; NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile; Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi; NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu focul aprins în sobă ori cu aparatele de încălzire electrice în funcţiune; Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanţe de siguranţă faţă de gospodării, iar în condiţii de vânt, acestea se vor stinge cu apă; Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unor persoane atestate sau cumpăraţi-vă altele noi. NU folosiţi afumătoare improvizate ori amplasate în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile. Afumătoarele se confecţionează din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile şi se amplasează independent faţă de celelalte construcţii din gospodărie.

MĂSURI MINIMALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SEZONULUI RECE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ nu utilizaţi instalaţiile de încălzire cu improvizaţii sau defecţiuni; verificarea, curăţarea şi repararea coşurilor de evacuare a fumului este o măsură de siguranţă ce trebuie luată pentru evitarea incendiilor şi a intoxicaţiilor cu monoxid de carbon; în podul imobilelor, coşurile de evacuare a fumului vor fi obligatoriu tencuite şi spoite cu var, pentru a se observa cu uşurinţă eventualele fisuri; nu folosiţi sobe cu uşiţele sau cenuşarele defecte ori care nu se închid; respectaţi distanţa de protecţie (mai mare de 0,50m), dintre sobe şi materialele combustibile; în faţa sobelor alimentate cu combustibili solizi, pardoseala combustibilă trebuie protejată cu o tablă metalică având dimensiunile de 0,70×0,50m; nu utilizaţi benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă; se interzice, indiferent de situaţie alimentarea în exces şi supraîncălzirea sobelor; cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanţe de siguranţă faţă de gospodării, iar în condiţii de vânt, acestea se vor stinge cu apă; nu folosiţi afumătoare improvizate ori amplasate în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătoarele se confecţionează din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile şi se amplasează independent faţă de celelalte construcţii din gospodărie. Măsuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece: La exploatarea coşurilor pentru evacuarea fumului trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: Coşurile se leagă de structură la trecerea prin planşee prin dispozitive constructive în vederea asigurării rezistenţei şi stabilităţii; La străpungerea planşeelor combustibile elementele de lemn ale planşeelor trebuie să fie distanţate la cel puţin 24 cm de la faţa interioară a coşului de fum (completarea spaţiului dintre coş şi planşee se realizează cu materiale termoizolatoare incombustibile); Când coşurile sunt amplasate lângă pereţi de lemn sau alte materiale combustibile, se lasă între acestea un spaţiu de cel puţin 10 cm, protejând în acelaşi timp peretele cu materiale rezistente la foc; La traversarea podului clădirii şi la străpungerea acoperişului, feţele exterioare tencuite ale coşurilor de fum trebuie să fie la cel puţin 10 cm distanţă de elementele din lemn; În podurile clădirilor coşurile de fum se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, ca să se poată observa cu uşurinţă eventualele fisuri; În podul clădirilor şi în încăperi pardoseala combustibilă din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile; Gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă); Coşurile amplasate până la distanţa de 150 cm de coamă trebuie să depăşească coama cu 50 cm pentru învelitori incombustibile şi cu 100 cm pentru învelitori combustibile; Se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc şi focare alimentate cu combustibil solid sau lichid; Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile; Asiguraţi verificarea şi curăţarea periodică a coşurilor de fum, precum şi repararea acestora, dacă este cazul, de către personal specializat. La exploatarea mijloacelor de încălzire trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia; NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă; NU utilizaţi benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă; NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire; Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei; Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa; NU adormiţi niciodată cu focul aprins în sobă; NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile; Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi; NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu focul aprins în sobă ori cu aparatele de încălzire electrice în funcţiune; Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanţe de siguranţă faţă de gospodării, iar în condiţii de vânt, acestea se vor stinge cu apă; Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unor persoane atestate sau cumpăraţi-vă altele noi. NU folosiţi afumătoare improvizate ori amplasate în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile. Afumătoarele se confecţionează din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile şi se amplasează independent faţă de celelalte construcţii din gospodărie.

Măsuri minimale

Prevenirea incendiilor pe timpul sezonului rece Temperaturile scăzute din ultima perioadă, mai ales pe timpul nopții, au făcut ca majoritatea cetățenilor să utilizeze mijloacele de încălzire locală avute la dispoziție pentru asigurarea confortului termic în locuințe. Din datele statistice, în perioada sezonului rece se înregistrează cele mai multe incendii la gospodăriile cetățenești. Pericolul de izbucnire a incendiilor crește din cauza exploatării intense, și uneori necorespunzătoare, a sistemelor de încălzire și a coșurilor de evacuare a fumului, defecte sau necurățate. Aşadar, intrarea în anotimpul friguros presupune şi luarea unor măsuri suplimentare pentru respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Astfel, pentru apărarea împotriva incendiilor, premergător sezonului rece, cetățenii vor adopta următoarele măsuri: În cazul utilizării sobelor cu acumulare de căldură înainte de utilizare sobele şi coșurile de evacuare a fumului şi gazelor arse vor fi verificate amănunțit, reparate şi curățate; în fața ușiței de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă cu dimensiunile de 70 x 50 cm; nu se vor depozita materiale combustibile la o distanță mai mică de 0,5 m față de sobele cu acumulare de căldură;În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură: distanța dintre sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele combustibile din vecinătate va fi de cel puțin 1 m; pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic izolator; acest postament va depăși perimetrul sobei cu 25 cm, iar în fața ușiței de alimentare cu 50 cm. nu se vor depozita materiale combustibile la o distanță mai mică de 1 m față de sobele fără acumulare de căldură Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în vedere verificarea şi întreținerea în bună stare de funcționare a instalației de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze. La exploatarea instalațiilor de încălzire centrală: montarea şi punerea în funcțiune a instalațiilor de încălzire centrală se va face numai de către personal specializat şi autorizat în acest sens; la trecerea conductelor instalațiilor de încălzire prin pereți sau planșee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecție și izolate cu materiale incombustibile; conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoși vor fi menținute, în permanență, perfect etanșe. Devine astfel prioritar ca, fiecare cetăţean să conştientizeze importanţa respectării acestor minime măsuri de prevenire a incendiilor, în scopul protejării vieţii membrilor familiei sale precum şi a bunurilor pe care le deţine. ⇒MĂSURI MINIMALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SEZONULUI RECE⇐

ANUNȚ IMPORTANT

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2 la nivelul unității administrativ-teritoriale Marca  DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE document editabil DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE – pdf Hot CJSU nr. 141 – Marca Hot nr. 148 – Incidență UAT-uri  

Măsuri minimale de prevenire a incendiilor

Măsuri minimale de prevenire a incendiilor la obiective de cult cu prilejul desfăşurării Sfintelor Sărbători de Paşte  Privind lăcaşurile de cult – Evitarea desfăşurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare ori de execuţie şi interzicerea desfăşurării lor în obiective care au amplasate la interior sau la exterior, schele; Desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situaţia în care acestea se organizează în interior, menţinerea uşilor de pe căile de acces şi evacuare în poziţie deschisă, îndepărtarea covoarelor/mochetelor şi a mobilierului (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală şi limitarea accesului în scopul evitării supraaglomerării lăcaşul de cult; În cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn nu se va permite aglomerarea credincioşilor în interior, deoarece acestea prezintă un risc foarte mare de incendiu, au uşile de acces/evacuare de dimensiuni mici, ceea ce afectează evacuarea în caz de incendiu; Efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici şi mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de iniţiere a unui incendiu; Desemnarea unor persoane responsabile, cu atribuţii de supraveghere atentă pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros a activităţilor din interiorul bisericilor şi de intervenţie operativă, cu mijloace de stingere proprii (ex. stingătoare de incendiu) şi instruirea temeinică a acestora; Instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbe asupra necesităţii păstrării calmului şi evacuării în ordine a lăcaşului de cult în cazul producerii unui incendiu cu menţionarea faptului că în cazul evacuării de urgenţă a clădirii, să stingă imediat lumânările; Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor şi a mănăstirilor astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie a autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranţii exteriori de incendiu. Privind spaţiile de cazare şi colecţiile muzeale Instruirea de către factorii de conducere şi administratorii aşezămintelor mănăstireşti, a persoanelor cazate în spaţiile proprii mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie respectate şi privind modul concret de acţionare în situaţia producerii unor situații de urgență; Privind utilizarea lumânărilor şi a focului deschis Instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbele religioase, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ţinute la distanţă de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii şi de asemenea se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze); Interzicerea utilizării focului deschis, la efectuarea curăţeniei pe terenurile, în curţile lăcaşurilor de cult, precum şi în cimitirele din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activităţi se desfăşoară cu intensitate ridicată premergător Sfintelor Sărbători de Paşte.   În cazul producerii unui eventual incendiu în lăcaşurile de cult Se evacuează toţii enoriaşii din biserică, prin grija şi coordonarea preoţilor, utilizând echilibrat toate căile de evacuare existente, inclusiv cele din altar, acolo unde acestea există, o atenţie deosebită fiind acordată persoanelor în vârstă ori cu un grad de mobilitate redus; Concomitent cu evacuarea persoanelor, se asigură prima intervenţie pentru stingerea incendiului utilizând stingătoarele de incendiu din dotare. Se vor anunţa deîndată serviciile de urgenţă profesioniste la numărul de apel unic 112 şi serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al unității administrativ-teritoriale. Important: Toate activitățile se vor executa cu respectarea strictă a măsurilor pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu  coronavirusul SARS-CoV-2. ⇒Adresa UATMARCA⇐

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI REGULI DE COMPORTARE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SEZONULUI RECE  nu utilizaţi instalaţiile de încălzire cu improvizaţii sau defecţiuni; curăţarea coşurilor de evacuare a fumului este o măsură de siguranţă ce trebuie luată pentru evitarea incendiilor şi a intoxicaţiilor cu monoxid de carbon; în podul imobilelor, coşurile de evacuare a fumului vor fi obligatoriu tencuite şi spoite cu var, pentru a se observa cu uşurinţă eventualele fisuri; nu folosiţi sobe cu uşiţele sau cenuşarele defecte ori care nu se închid; respectaţi distanţa de protecţie (mai mare de 0,50m), dintre sobe şi materialele combustibile; în faţa sobelor alimentate cu combustibili solizi, pardoseala combustibilă trebuie protejată cu o tablă metalică având dimensiunile de 0,70×0,50m; nu utilizaţi benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă; se interzice, indiferent de situaţie alimentarea în exces şi supraîncălzirea sobelor; cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanţe de siguranţă faţă de gospodării, iar în condiţii de vânt, acestea se vor stinge cu apă; nu folosiţi afumătoare improvizate ori amplasate în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătoarele se confecţionează din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile şi se amplasează independent faţă de celelalte construcţii din gospodărie. REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE CUTREMUR ÎNAINTE DE CUTREMUR –  Cunoaşterea evenimentelor seismice precedente şi efectele acestora asupra clădirilor în care locuiesc sau lucrează, pentru a preveni repetarea unor efecte negative; – Interzicerea depozitării în locuinţă a produselor inflamabile, explozive sau toxice pentru evitarea apariţiei exploziilor sau incendiilor; – Proiectarea antiseismică a construcţiilor, utilizarea materialelor de construcţii adecvate şi executarea conformă a construcţiilor; –  Fixarea mobilierul pe perete astfel încât acesta să nu devină o sursă de pericol; – Cunoașterea locurilor celor mai apropiate unităţi medicale, sediul poliţiei, pompierilor şi alte adrese utile;  – Stabilirea din timp a unui loc unde păstrăm actele familiei şi lista cu adresele şi telefoanele utile; –  Procurarea din timp a unei truse de supraviețuire, care să conțină:  o lanternă, baterii, o trusă de prim-ajutor și apă potabilă. ÎN TIMPUL CUTREMURULUI – în locuinţe se vor alege pentru adăpostire locurile a căror rezistenţă este mai mare : lângă stâlpi de rezistenţă, în spaţiul uşilor, la colţurile interioare ale încăperilor. Se va evita staţionarea lângă mobilier înalt, modular. Te poţi proteja ghemuit, aşezat pe coate, protejându-ţi capul cu mâinile; – nu ieşi pe scări, nu utiliza liftul; – închide gazul şi decuplează instalaţia electrică; – la serviciu, şi în localurile publice (magazine, săli de spectacole, restaurante, etc.) se aleg locuri similare pentru adăpostire. În aceste localuri, ca şi în locuinţe, deplasarea către locul stabilit sau pentru părăsirea încăperii se vor realiza numai dacă condiţiile permit (parter, mai multe uşi de evacuare, parcurs accesibil fără obstacole, distanţe foarte mici). Nu alerga spre ieşire, rişti să fi călcat în picioare – aşeză-te lângă un perete; – pe timpul cutremurului mijloacele de transport de orice tip se opresc. Dacă este posibil, oprirea se realizează în partea centrală a arterei de circulaţie sau cea care se consideră a fi mai puţin expusă dărâmăturilor. Nu se va părăsi mijlocul de transport; DUPĂ CUTREMUR – nu pleca imediat din locuinţă, asigură-te mai întâi că nu există riscul ca scările sau alte elemente de construcție să se prăbuşească; – îngrijeşte-te de copii, de membrii familiei şi de ceilalţi care au nevoie de ajutor; – nu pleca cu maşina decât dacă este neapărată nevoie, pentru a nu îngreuna accesul maşinilor de intervenţie (ambulanţă, pompieri, poliţie); – cei prinşi sub dărâmături sau în incinte (încăperi, săli etc.) blocate vor aştepta în linişte, cu răbdare intervenţia din exterior. Nu se recomandă a se încerca deblocarea din interior decât în urma unei analize ferme, atunci când este posibil, că elementele de construcție nu prezintă pericolul prăbușirii. La anumite intervale de timp se utilizează fluierul sau un obiect solid cu care  se lovesc pereţii locului de adăpostire sau de sub dărâmături, ţevi de apă sau gaze din apropiere – în acest fel asigurându-se semnalele necesare aparaturii de detecţie şi localizare a supravieţuitorilor; – dacă  spaţiul în care s-a realizat adăpostirea nu a suferit avarii grave acesta se poate părăsi având grijă a se întrerupe funcţionarea instalaţiilor electrice, de alimentare cu gaze şi apă; – un factor important de luat în consideraţie în desfăşurarea tuturor acţiunilor îl constituie calmul şi grija de a-l transmite şi celor din jur. Calmul şi cuvintele de încurajare atenuează starea de stres şi contribuie la prevenirea panicii; – ca sinistraţi este necesar a respecta cu stricteţe dispoziţiile şi regulile stabilite, se va acorda o mare atenţie asigurării unor condiţii minime de igienă personală şi colectivă pentru a împiedica în acest fel apariţia unor îmbolnăviri în masă; – în locuinţa avariată grav se intră numai cu aprobarea organelor de protecţie civilă. Se scot anumite materiale sau obiecte strict necesare în aceleaşi condiţii; – pentru evitarea blocării liniilor telefonice, se apelează numărul unic de urgență 112 numai dacă este nevoie de ajutor imediat de la structurile profesioniste de intervenție: pompieri, ambulanţă, poliţie; – nu trebuie să fiţi prea îngrijoraţi de bunurile din locuinţa avariată sau distrusă. Acestea vor fi protejate de către organe ale jandarmeriei, poliţiei, protecţiei civile etc. şi se vor restitui pe măsura recuperării lor. Protecţia antiseismică a populaţiei se poate realiza prin: proiectarea antiseismică a structurilor de construcţii, ansamblurilor construite şi localităţilor; protecţia şi pregătirea antiseismică individuală şi de grup a populaţiei prin educare, informare şi antrenare periodică pentru o reacţie raţională în caz de cutremur; măsurile de intervenţie preseismică şi post-seismică (reparaţii, consolidări, reabilitare urbană, etc).