Etichetă: agricol

ANUNȚ

În monitorul oficial nr. 419 din 16 mai 2023 a fost publicată Legea nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, intrată în vigoare la data de 19.05.2023. Prin acest act normativ a fost stabilit un termen de decădere de 6 luni, în interiorul căruia, deținătorii sau moștenitorii terenurilor prevăzuți la art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare care spune că: ”Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei județele emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel: a) daca deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale; b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.” pot depune cerere personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria localităților în a cărei rază teritorială se află terenul. Termenul limită de depunere a cererilor este data de 18 noiembrie 2023.

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.28/2008, privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că persoanele fizice și juridice au obligația de a declara pentru înscrierea în Registrul agricol, datele privind componența gospodăriei/exploatației agricole, suprafețele de terenuri agricole, utilajele agricole, animalele, pomii fructiferi și construcțiile pe care le exploatează sau le dețin în proprietate pe raza comunei Marca.            Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele: a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri; b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv; c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în termen de 30 de zile de la apariţiei oricărei modificări.             În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute mai sus, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica “semnătura declarantului”.             Potrivit art. 20 alin 1 din OG nr.28/2008 nedeclararea, la termenele și în forma stabilită, a datelor care fac obiectul  registrului agricol, refuzul de a prezenta documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1500 lei, în cazul persoanelor juridice. ⇒Anunț pdf

Recensământul General Agricol

Ca țară cu cele mai multe și printre cele mai mici exploatații agricole, România deține circa 33% din numărul total de exploatații agricole din Uniunea Europeană, cu o dimensiune medie de circa 3,6 ha/ exploatație, cu mult mai mică decât dimensiunea medie de la nivelul uniunii, de 16,6 ha/exploatație, importanța rezultatelor recensământului agricol devine evidentă pentru fundamentarea Politicii Agricole Comune care să asigure țării noastre un sector agricol competitiv și durabil. Datele vor permite urmărirea și a unor indicatori statistici de agri-mediu care măsoară impactul agriculturii asupra mediului. Astfel, se  vor putea susține  dezbateri cu privire la o serie de politici, inclusiv politica agricolă comună, politica de dezvoltare rurală, politicile de mediu și așa numitul acord verde. De asemenea, datele vor contribui la identificarea și aflarea răspunsurilor la o gamă largă de probleme structurale care ar putea ajuta la elaborarea politicilor, cum ar fi: Cine va face agricultură în viitor având în vedere structura pe grupe de vârstă a fermierilor?  Câte femei mai lucrează în agricultură?  Dispar fermele familiale? Devine agricultura dominată de marile întreprinderi?  Există o creștere a ponderii agriculturii ecologice?  Cum influențează agricultura atât în mod pozitiv cât și negativ mediul?  Cum se schimbă metodele de producție? CE ESTE RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL? Recensământul General Agricol este o acțiune de mare anvergură care va asigura informațiile complexe şi datele statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agricole și de dezvoltare rurală. Legislația europeană referitoare la structura exploatațiilor agricole şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) prevăd organizarea şi efectuarea de recensăminte generale agricole la intervale de 10 ani. Datele și informațiile vor fi colectate de la utilizatorii suprafețelor agricole și/ sau deținătorii de efective de animale. Conform metodologiei Uniunii Europene, la toți indicatorii referitori la suprafețele agricole se aplică principiul utilizării, iar la cei referitori la efectivele de animale se aplică principiul proprietății. Datele vor fi colectate la nivelul întregii exploatații agricole indiferent în câte locații utilizează suprafețe agricole sau deține efective de animale. CÂND SE DESFĂȘOARĂ? Colectarea datelor se efectuează în perioada 10 mai – 31 iulie 2021. CUM SE DESFĂȘOARĂ? Interviu față în față cu capul/şeful exploatației agricole cu și fără personalitate juridică, după caz, sau cu o altă persoană din cadrul acesteia care poate furniza informațiile solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil. CINE ORGANIZEAZĂ RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL? Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile teritoriale din subordinea acestora, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. DE CE ESTE IMPORTANT? Recensământul General Agricol 2020 va evidenția schimbările intervenite de la Recensământul General Agricol 2010, referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce priveşte situația suprafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate sub restricții de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultură, măsurile de dezvoltare rurală, etc. Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internațională, cât și cerințelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului. Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.