Etichetă: cadru

Anunţuri în baza Hotărârii Guvernului

Anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale autorității contractante: Comuna Marca, Strada Principală, nr. 137, judeţul Sălaj, telefon 0260.679.663, fax 0260.679.778, e-mail primariamarca@yahoo.com. 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației de atribuire: Registratură – Comuna Marca, Strada Principală, nr. 137, judeţul Sălaj, telefon 0260.679.663, fax 0260.679.778, e-mail primariamarca@yahoo.com. Documentația se poate obține gratuit în urma unei solicitări prealabile. 3. a) Locul prestării serviciilor: Comuna Marca, județul Sălaj, cu satele apartinatoare Leșmir, Marca (reședința), Porț și Șumal. b) Obiectul concesionării; natura și dimensiunea prestărilor: Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru Comuna Marca, Județul Sălaj, reprezentând ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau in legătură cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii conform precizărilor din caietul de sarcini și cu respectarea legislației in vigoare, in baza art. 8 din H.G 209/2019. c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani. 4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 16.07.2024, ora 10:00. b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Comuna Marca, Strada Principală, nr. 137, judeţul Sălaj, telefon 0260.679.663, fax 0260.679.778, e-mail primariamarca@yahoo.com, cod poștal 457230. c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Limba romană. d) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 16.07.2024, ora 10:30, Comuna Marca, Strada Principală, nr. 137, judeţul Sălaj, telefon 0260.679.663, fax 0260.679.778, e-mail primariamarca@yahoo.com, cod poștal 457230. 5. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții: Conform cerințelor din documentația de atribuire. 6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: Conform cerințelor din documentația de atribuire. 7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părților terțe: Conform cerințelor din documentația de atribuire. 8. Data trimiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.05.2024 9. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații: Tribunalul Sălaj, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, cod poștal 450067, telefon şi fax: 0260.611551, e-mail: tr-salaj-reg@just.ro, Municipiul Zalău.