Etichetă: titlu

ANUNȚ

În monitorul oficial nr. 419 din 16 mai 2023 a fost publicată Legea nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, intrată în vigoare la data de 19.05.2023. Prin acest act normativ a fost stabilit un termen de decădere de 6 luni, în interiorul căruia, deținătorii sau moștenitorii terenurilor prevăzuți la art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare care spune că: ”Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei județele emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel: a) daca deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale; b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.” pot depune cerere personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria localităților în a cărei rază teritorială se află terenul. Termenul limită de depunere a cererilor este data de 18 noiembrie 2023.